Informatie in de chat

Zaurus hanteert geen eindtermijn voor het bewaren van informatie. Dit betekent dat informatie oneindig wordt opgeslagen in de database. Echter, het is mogelijk om een eindtermijn aan een chat mee te geven. Zodra deze eindtermijn is verstreken, zal de inhoud van de chat worden verwijderd. Deze kan dan niet worden herroepen; ook niet via onze datacenters.


Persoonsgegevens

Zaurus bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, waaronder begrepen de wettelijke bewaartermijnen of een eventueel gemaakte afspraak over bewaartermijnen zoals vastgelegd in de verwerkingsovereenkomst. In geen geval bewaart Zaurus de Persoonsgegevens langer dan tot het einde van de getekende werwerkingsovereenkomst. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt of en zo ja hoe lang gegevens moeten blijven bewaard.