Afspraken over bewaartemijnen worden vastgelegd in de verwerkersovereenkomst die wij met u sluiten. Voor een exact antwoord, raadpleeg uw eigen verwerkersovereenkomst die u met ons heeft gesloten.


In algemene zin gaan wij als volgt om met de bewaartermijnen:

  • Zaurus bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, waaronder begrepen de wettelijke bewaartermijnen.
  • In geen geval bewaart Zaurus persoonsgegevens langer dan tot het einde van de overeenkomst. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt of en zo ja hoe lang gegevens bewaard moeten blijven.
  • Bij beĆ«indiging van de overeenkomst of op schriftelijk verzoek van verwerkingsverantwoordelijke zal Zaurus, eventueel tegen redelijke kosten, de persoonsgegevens onherroepelijk (doen) vernietigen of teruggeven aan Verwerkingsverantwoordelijke. Op verzoek van verwerkingsverantwoordelijke verstrekt Zaurus bewijs van het feit dat de gegevens onherroepelijk zijn vernietigd of verwijderd. Eventuele teruggave van de gegevens zal in een algemeen gangbaar, gestructureerd en gedocumenteerd gegevensformaat langs elektronische weg plaatsvinden.
  • Indien teruggave, onherroepelijke vernietiging of verwijdering niet mogelijk is, stelt Zaurus Verwerkingsverantwoordelijke daarvan onmiddellijk op de hoogte. In dat geval garandeert Zaurus dat zij de Persoonsgegevens vertrouwelijk zal behandelen en niet langer zal verwerken.
  • Gebruikers van Zaurus kunnen een levensduur meegeven aan hun berichten. Als de levensduur ten einde loopt, wordt de desbetreffende informatie verwijderd en kan niet meer worden teruggehaald.